معلم پسرك را صدا زد تا انشایش با موضوع علم بهتر است یا ثروت را بخواند.

پسرك با صدای لرزان گفت ننوشته ام. معلم با خط كش چوبی پسرك را تنبیه كرد و او را پایین كلاس پادرهوا نگه داشت!

پسرك درحالی كه دستهای قرمز و باد كرده اش را به هم میمالید زیر لب گفت:

اری ثروت بهتر است چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را مینوشتم