خدایا

تو را و فرشتگانت را در شفافیت این ارتباط میان دو کودک مشاهده می کنم

چه دریافت جالبی

چه ملاقات روح انگیزی!!!


وبلاگ عکس فرشته ها