من جایی زندگی می کنم

که مردمانش خاکستری اند اما دم از سپیدی می زنند.

و اگر خواستی هوای کسی را داشته باشی

هوا را از تو می گیرند.