خدایا چه می شد اگر اشتراکی نفس می کشیدیم

چه می شد اگر خنده هایمان،گریه هایمان تنها نمی شدند

خدایا چه می شد اگراز کنار آدمها با نفرت نمی گذشتیم

چه می شد اگر سنگ نبودیم

چه می شد اگر راه هایمان صاف نه اما با هم بودیم

چه می شد اگر عشق مثل هوا بینمان جاری بود

                         خدایا چه می شد مگر.