داغ نداشتن پدر و مادر!

خدایا… لذت داشتن پدر و مادر و از هیچ کودکی نگیر…!

پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب برپا می شود، بیامرز.