همهـــ ی نیمکتـــــ هایـــــ پارکـــــ دو نفـــــره اند !

بیخیــــــــــــال !

رویـــــ چمنـــ مینشینمـــــ !

[تصویر:  25124062978202561095.jpg]