خـدایــــا . . .


چـرا تا زنـده ایم روانمـان را شـــــــاد نمی کنی!؟


همـینکه مُـردیـم...


شـادروانمــــان می کنی؟!


گاهی دوست دارم بدون پکــــ زدن

 

فقطـــ بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد

 

شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من . . .


از سخـ ـن چینان شنیـــ ـــدم

 

 آشنایتـــ نیستم . . .

 

خاطراتتــــ را بیـ ــاور تا بگویـ ـم کیستـ ـم!!


در خوابــــ مــن ،


دستــــ دیگری را نگیـــــر !!


حرمـتــــ نگــــه دار لعنتــــــــی ... !!


فحــش بی جـــوابــــ هـم


درد دارد


عـشــق بی جـوابــــ ـ


جـــای خــود . . .

مرسی از نگاهاتون . . .