شنبه:  2/10/91                                   زیست شناسی

 

یک شنبه:  3/10/91                             زمین شناسی

 

دوشنبه:  4/10/91                                دین وزندگی

 

سه شنبه: 5/10/91                             تاریخ معاصر

 

چهارشنبه: 6/10/91                             زبان خارجی

 

شنبه:  9/10/ 91                                    شیمی

 

دوشنبه:  11/10/ 91                              زبان فارسی

 

چهارشنبه:  13/10/91                           عربی

 

شنبه:  16/10/91                                   فیزیک

 

دوشنبه:  18/10/91                               ریاضی

 

چهارشنبه:  20/10/ 91                          ادبیات فارسی

 

یک شنبه: 24/10/ 91                         آمار و مدل سازی

 

 

 

یعنی بی رحمانه تر از این نمیتونستن برنامه بنویسن....

خدا کمکم کن.......................