قهـــــــــوه را تلــــــــــــخ­ دوست دارم ...
مــــــــــزه ی زنــــــــــــد­گی میـــــــــــــ­ــده ...!!!
سیگار را تنها دوست دارم...کام تلخ زندگی میده...!!!
دفترم را با خاطرات دوست دارم.
نه همه ی خاطرات؛
... با خاطرات زندگی که در زمان خاصی شروع شد.
پایان کجاست؟؟؟
نمی دانم............................
 
قهـــــــــوه را تلــــــــــــخ­ دوست دارم ... 
مــــــــــزه ی زنــــــــــــد­گی میـــــــــــــ­ــده ...!!!
سیگار را تنها دوست دارم...کام تلخ زندگی میده...!!!
دفترم را با خاطرات دوست دارم.
نه همه ی خاطرات؛
با خاطرات زندگی که در زمان خاصی شروع شد.
پایان کجاست؟؟؟
نمی دانم............................