زخمی ام کردی...
میبخشمت....
یادم نبود کاکتوس را نوازش نمی کنند...!!!