خسته ام

دوباره سیب بچین حوا

بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند